จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 53 คนจำนวน 4 เดือน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 53 คนจำนวน 4 เดือน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง