โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่จอดรถดับเพลิง)

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ที่จอดรถดับเพลิง)