ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ดาวน์โหลด >> รายงานงบแสดงฐานะการเงิน