จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางสนามกีฬา-ซอยร่วมใจ(ช่วง 3) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางสนามกีฬา-ซอยร่วมใจ(ช่วง 3) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง