จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลงบึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลงบึงน้ำด้วน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง