จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการฯ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการฯ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง