จ้างบริการรถรับ-ส่งเด็กด้อยโอกาส ศพด.อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการรถรับ-ส่งเด็กด้อยโอกาส ศพด.อบต.ไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง