จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคพซิล สายทางประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง