ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการจักสานจากเส้นพลัสติก แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 4 มิ.ย. 2563