คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 2 ธ.ค. 2563

คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 2 ธ.ค. 2563