คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 2 ธ.ค. 2563

คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. 2  ธ.ค. 2563