คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 7 ธ.ค. 2563

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 7 ธ.ค. 2563