แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภาระกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติของ อบต. 24 ธ.ค. 2562

แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภาระกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติของ อบต. 24 ธ.ค. 2562