การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 12 มิ.ย. 63

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 12 มิ.ย. 63  (1)

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม วันที่ 12 มิ.ย. 63 (2)