คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มาเข้ารับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ กรณี เดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเข้ามาในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ “สถานกักกัน (Local Quarantine)” ตำบลไร่อ้อย เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่