จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(โครงการต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(โครงการต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง