โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 10

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 10