โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลังน้ำโค้ง หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลังน้ำโค้ง หมู่ที่ 2