จ้างสำรวจและขึนทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจและขึนทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง