วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจง ผอ. กกต. อบต. / และเจ้าหน้าที่ประชุมการเตรียมความพร้อม การรับสมัคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล