ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฯ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฯ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง