สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

           ตำบลไร่อ้อย เป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่แรกเริ่ม การตั้งตำบลไร่อ้อยตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457  มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันการเติบโตของจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านหลักเป็น 11 หมู่บ้าน มีกำนันทั้งหมด 7 คน คนแรกชื่อ ขุนสำเร็จ และคนปัจจุบัน นายสมบัติ ทั่งเรือง

           สาเหตุที่ตั้งชื่อตำบลว่า "ไร่อ้อย" สืบเนื่องมาจากราษฎรสมัยก่อนมีอาชีพทำไร่อ้อยเป็นหลักโดยมีหลักฐานที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันคือ เตาเคี่ยวน้ำอ้อยที่แปรรูป

           น้ำอ้อยสดมาเป็นน้ำตาลอ้อย แต่ปัจจุบันพื้นที่การปลูกอ้อยได้ลดจำนวนลง  และเกษตรกรหันมาทำนาแทน เพราะมีระบบชลประทานคลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำรายได้ดีกว่าการปลูกอ้อยที่ต้องตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลปีละ 1 ครั้ง

           สภาตำบลไร่อ้อย ได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนไร่อ้อย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในราชกิจจานุเบกษา  เล่นที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลำดับที่ ๓๓๗๔ ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙โดยมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ลักษณะที่ตั้ง

          ตำบลไร่อ้อย  เป็น 1 ใน 11  ตำบลของอำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัย  ประมาณ 10  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  ประมาณ 35  กิโลเมตร


เนื้อที่

          ตำบลไร่อ้อย  มีเนื้อที่ประมาณ  39,236  ไร่ หรือประมาณ   62.70  ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ 31,388  ไร่

Arrow
Arrow
Slider
 


อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดกับตำบลบ้านดารา
 • ทิศใต้ ติดกับตำบลคอรุม
 • ทิศตะวันออก ติดกับตำบลนายาง และตำบลในเมือง
 • ทิศตะวันตก ติดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับอำเภอศรีนคร

ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลไร่อ้อยเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเหมาะสมแก่การทำการเกษตรกรรมมีน้ำท่วมขังพื้นที่เป็นบางส่วน ในฤดูแล้งอากาศจะแห้งแล้งและร้อนจัด


แหล่งน้ำธรรมชาติ (แบ่งเป็น 2 ประเภท)

1. แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน

ตำบลไร่อ้อยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำน่าน ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลมีบึงช่อ หนองระหาน บึงน้ำด้วน คลองละมุง คลองกะชี เป็นแหล่งน้ำสำรองใช้ในหน้าแล้ง ประกอบด้วย

 • แม่น้ำน่านไหลผ่าน (หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6 และ 10)
 • บึง ,หนอง 5 แห่ง
  • หมู่ที่ 1 บึงน้อย
  • หมู่ที่ 2 บึงน้ำด้วน
  • หมู่ที่ 3 บึงซ่าน ,บึงน้ำด้วน
  • หมู่ที่ 6 หนองระหาร
  • หมู่ที่ 1 และ 7 บึงช่อ
 • คลอง 8 แห่ง
  • หมู่ที่ 4 คลองละมุง, คลองคล้า และคลองชะโด
  • หมู่ที่ 11 คลองละมุง  และคลองแพรก
  • หมู่ที่ 8 คลองกะซี, คลองวัดไพร และคลองห้วยซึ้ง

 

2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ตำบลไร่อ้อยมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นคือ อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์ทางการเกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภคของประชาชนในตำบล ประกอบด้วย

 • ฝาย  2  แห่ง ( หมู่ที่ 4, 11 )
 • บ่อโยก  9  แห่ง ( หมู่ที่ 1, 2, 4 , 6 )
 • บ่อน้ำตื้น 15 แห่ง ( หมู่ที่ 5, 6, 8, 9, 10 )

ลักษณะการปกครอง

ตำบลไร่อ้อย  แบ่งการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  ดังนี้


จำนวนประชากร

ตำบลไร่อ้อย  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,977  ครัวเรือน  และมีจำนวนประชากรของตำบลไร่อ้อยรวม  6,767  คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 3,354  คน และเป็นเพศหญิง  3,413  คน


จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตำบล)

          ตำบลไร่อ้อย มีพื้นที่เป็นราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และมีพื้นที่ของบึงช่อ ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำจืด พัฒนาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านการประมงน้ำจืด และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างถาวร