บริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคมขนส่ง

  • ถนนทางหลวง  หมายเลข  1104  ตรอน วังกะพี้ – แยกเข้าพิชัย  ระหว่าง  หมู่ที่  1, 3,  5  และ  6

  • ถนนทางหลวง  หมายเลข  1255  ตรอน ฟ้าเรือง – ศรีนคร  ระหว่าง หมู่ที่ 1, 4  และ 11

  • ทางหลวง  หมายเลข  1204  ตรอน บึงหลัก – พิชัย ระหว่าง หมู่ที่ 3, 8  และหมู่ที่ 10  

  • ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต  และลูกรัง

  • ถนนเลียบแม่น้ำน่านของกรมโยธาธิการ และผังเมือง ตรอน วังสะโม – พิชัย   ระหว่าง หมู่ที่ 1, 6 และ 2

  • ถนนเลียบแม่น้ำน่านของกรมโยธาธิการและผังเมือง  ตอน วังผักรุง – พิชัย ระหว่าง หมู่ที่ 3, 5 และหมู่ที่ 1


การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน


การไฟฟ้า

          การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน  ปัจจุบันในเขตตำบลไร่อ้อยมีไฟฟ้าใช้


การปะปา

ในเขตตำบลไร่อ้อยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 15 แห่ง