สภาพสังคม

การศึกษา

 • โรงเรียนระดับประถมศึกษา 5 โรงเรียน

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

 • ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ กศน. 1 แห่ง

 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 9 แห่ง


สถาบัน และองค์กรทางศาสนา

 • วัด / ที่พักสงฆ์ 5 แห่ง

การสาธารณสุข

          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในหมู่บ้าน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้านเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ต่างๆ

 • สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย

  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคลองละมุง

 • คลินิกเอกชน 1 แห่ง
 • อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100          

 • อาสาสมัครสาธารณสุข 125 คน

 • หอกระจายข่าว 11 แห่ง

 • วิทยุไร้สาย 11 จุด


มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 300 คน

 • อ.พ.ป.ร. 1 รุ่น จำนวน 214 คน